Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá

1, Tỷ lệ lạm phát

2, Lãi xuất

3, Thu nhập quốc dân

4, Tác động của chính phủ

5, Kỳ vọng

Mức chênh lệch lạm phát giữa các nước

Với điều kiện các yếu tố khác không đổi

Nếu lạm phát của một nước > lạm phát nước ngoài -> Giá thành sản phẩm XK tăng-> Giảm khả năng cạnh tranh sản phẩm XK-> Kim ngạch XK giảm -> Nguồn cung ngoại tệ giảm -> Đồng ngoại tệ tăng giá (TGHĐ tăng) hay đồng nội tệ giảm giá và ngược lại

Mức chênh lệch lãi xuất giữa các nước

Nếu lãi xuất trong  nước > mức lãi xuất của nước ngoài -> Nhu cầu tiền gửi bằng đồng nội tệ và đầu tư vào các tài sản chính ghi mệnh giá bằng đồng nội tệ tăng ->Nhu cầu sử dụng đồng nội tệ tăng -> Đồng nội tệ tăng giá (TGHĐ giảm ) và ngược lại.

Mức độ tăng/giảm thu nhập quốc dân (TNQD) ở các nước

Nếu TNQD ở một nước tăng (TNQD ở nước ngoài không đổi ) -> Nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ ở nước đó tăng ( trong đó có nhu cầu về hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài ) -> Nhu cầu sử dụng đồng ngoại tệ tăng -> Đồng ngoại tệ tăng giá (TGHĐ tăng ) hay đồng nội tệ giảm giá và ngược lại

Sự can thiệp của chính phủ

Thông qua chính sách TMQT: Nếu khuyến khích XK, hạn chế NK -> Cung ngoại tệ tăng, nhu cầu sử dụng ngoại tệ giảm -> Đồng ngoại tệ giảm giá (TGHĐ giảm ) <-> Đồng nội tệ sẽ tăng giá.

Thông qua chính sách ĐTQT: Nếu chi phí khuyến khích thu hút ĐTNN và hạn chế ĐT ra nước ngoài -> Cung ngoại tệ tăng, nhu cầu sử dụng ngoại tệ giảm -> Đồng ngoại tệ giảm giá (TGHĐ giảm) <-> Đồng nội ệ sẽ tăng giá

Thông qua chính sách tiền tệ : tăng/ giảm mức cung tiền và lãi xuất

Giả sử ngân hàng TW tăng mức cung tiền ( với ĐK các yếu tố khác không thay đổi) -> Cung nội tệ tăng -> Đồng nội tệ giảm giá (TGHĐ tăng) và ngược lại

Thông qua chính sách TGHĐ: Quy định về giao dịch ngoại hối , biên độ giao động của TGHĐ và thông qua nghiệp vụ thị trường mở

Nếu ngân hàng TW bán ngoại tệ ra thị trường -> Cung ngoại tệ tăng (các yếu tố khác không thay đổi )-> Đồng ngoại tệ giảm giá (TGHĐ giảm ) <->Đồng nội tệ sẽ tăng giá và ngược lại

Sự kỳ vọng của TGHĐ – Sự kỳ vọng về sự liên giá hoặc giảm giá của một đồng tiền của các chủ thể tham gia vào thị trường ngoại hối

Giả sử người ta cho rằng đồng EURO sẽ lên giá trong thời gian tới -> Nhiều người sẽ mua đồng EURO -> EURO tăng giá so với các đồng tiền khác và đồng nội tệ tăng  hay TGHĐ giữa EURO và đồng nội tệ tăng ( đồng nghĩa với đồng nội tệ giảm)

Dự báo :

  • Các giao dịch ngoại hối có liên quan đến thương mại nhìn chung ít nhạy cảm với các tin tức hơn
  • Các giao dịch tài chính rất nhạy cảm với các tin tức
  • Tin tức ảnh hưởng đến biến động dự kiến của tiền tệ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cung cầu tiền
  • Do những giao dịch mang tính đầu cơ nên tỷ giá hối đoái có tể rất bất ổn

Bài viết khác

Trả lời