[Danh sách điểm thi tốt nghiệp]

Phòng Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng ngày 29/6 và 2/7 của các bạn học viên.
Đối với các bạn đạt Viện sẽ gửi mail lịch nhận chứng chỉ và gửi chứng chỉ về địa phương cho học viên học Online.?

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.
Chúc mừng thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Huyền lớp IB106 đạt điểm cao nhất trong số các học viên tham gia thi tốt nghiệp ???