fbpx

InternsBankers

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INTERNSBANKERS

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Giao dịch viên

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Chuyên viên Thanh toán quốc tế

Chuyên viên Định giá

TIN TỨC