Khai giảng lớp học mới

Khai giảng lớp thực tập và tuyển dụng ngân hàng IB83 chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Các bạn vẫn chăm chỉ đi học quá, học nhanh là sẽ có việc ngay thôiiiiiii.Có thể là hình ảnh về 4 người