Sản phẩm tín dụng IB120.

⚠️ Một buổi học tại Vietnam Bankers cơ sở số 236 Lê Thanh Nghị với các Banker tương lai của lớp IB120.

Có thể là hình ảnh về 3 người