Tài nguyên nghề Ngân hàng

Sống là để chia sẻ!” là slogan chuyên mục Tài nguyên của VietnamBankers. Mục đích của chuyên mục nhằm chia sẻ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ngoài việc cung cấp các văn bản, quy định pháp luật ngành tài chính ngân hàng, nghiệp vụ, chuyên mục Tài nguyên còn xây dựng hệ thống các Casestudy thực tế… để nâng cao năng lực cho Banker, từ đó cải thiện chất lượng nhân sự hệ thống Ngân hàng.

Chuyên mục Tài nguyên được xây dựng trên nền tảng hệ thống 08 chức danh chính trong ngân hàng. Tài nguyên cho mỗi chức danh được xây dựng như cuốn sổ tay phục vụ suốt quá trình học tập, thi tuyển và làm việc cho các Banker. Sổ tay này bao gồm 06 nền tảng chính:

  • Tổng quan ngân hàng
  • Văn bản pháp luật cập nhật,
  • Sản phẩm, quy trình, nghiệp vụ
  • Kỹ năng
  • Casestudy
  • Bộ câu hỏi và trả lời trắc nghiệm
Sổ tay nghề ngân hàng

Sổ tay cho các chức danh

Casestudy chia sẻ