I. THI TEST ĐẦU VÀO VIETNAMBANKERS

Học viên làm 03 bài test dưới đây

1. Test tính cách

2. Test IQ và nghiệp vụ

3. Test khả năng làm theo hướng dẫn

II. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học viên làm bài thi test sau khi kết thúc mỗi học phần.

1. Tổng quan hoạt động Ngân hàng

2. Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp

Bắt đầu thi test

3. Quy trình giao dịch

4. Sản phẩm tài khoản và các kênh giao dịch

5. Sản phẩm thẻ

Bắt đầu thi test 

6. Tổng quan tín dụng cá nhân

Bắt đầu thi test 

7. Tài sản đảm bảo

Bắt đầu thi test 

8. Bảo lãnh

Bắt đầu thi test 

9. Cấu trúc khoản vay khách hàng doanh nghiệp

Bắt đầu thi test 

10. Phân tích tài chính doanh nghiệp

11. Lập tờ trình tín dụng

Bắt đầu thi test 

12. Kỹ năng tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng

Bắt đầu thi test 

13. Kỹ năng telemarketing

14. Kỹ năng tư vấn bán hàng trực tiếp

15. Kỹ năng xử lý từ chối

Bắt đầu thi test 

16. Kỹ năng đàm phán

Bắt đầu thi test 

17. Kỹ năng bán hàng và chăm sóc sau bán

Bắt đầu thi test 

18. Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn

Bắt đầu thi test 

III. THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA

Bắt đầu thi test