Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính đến các yếu tố báo cáo tài chính

Các yếu tố của báo cáo tài chính về thực chất là các đối tượng kế toán được phản ánh trên các báo cáo tài chính nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin chung cho tất cả các đối tượng sử dụng. Dưới đây xin gửi đến các bạn những ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính đến các yếu tố báo cáo tài chính 

Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính đến các yếu tố báo cáo tài chính

Nghiệp vụ kinh tế tài chính thuộc lĩnh vực kế toán bắt buộc phải thỏa mãn 02 điều kiện

  • Những sự kiện đã phát sinh và ảnh hưởng đến sự biến động tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán đó 
  • Phải lượng hóa được sự ảnh hưởng đó theo thước đo tiền tệ một cách đáng tin cậy.

Yếu tố báo cáo tài chính

Một nghiệp vụ kinh tế tài chính luôn ảnh hưởng , nhưng nó không làm mất đi tính cân đối của các yếu tố này. Các nghiệp vụ kinh tế tài chính ảnh hưởng đến các yếu tố báo cáo tài chính được tóm tắt như sau:

STT nghiệp vụ Nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính Loại nghiệp vụ ảnh hưởng đến yếu tố báo cáo tài chính
1 Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt Tăng tài sản, giảm tài sản
2 Mua hàng chưa thanh toán cho nhà cung cấp Tăng tài sản, tăng nợ phải trả
3 Phát hành cổ phần thu trực tiếp bằng tiền mặt Tăng tài sản, tăng vốn chủ sở hữu
4 Thu lãi tiền gửi ngân hàng trực tiếp bằng tiền mặt  Tăng tài sản, tăng thu nhập
5 Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán Giảm nợ phải trả, giảm tài sản
6 Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán Giảm nợ phải trả, tăng nợ phải trả
7 Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu Giảm nợ phải trả, tăng vốn chủ sở hữu
8 Thanh toán tiền ứng trước của khách hàng bằng việc cung cấp hàng hóa Giảm nợ phải trả, tăng thu nhập
9 Xuất quỹ tiền mặt trả cổ tức Giảm vốn chủ sở hữu, giảm tài sản
10 Công bố cổ tức bằng tiền mặt nhưng chưa trả  Giảm vốn chủ sở hữu, tăng nợ phải trả
11 Chuyển một phần lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi Giảm vốn chủ sở hữu, tăng vốn chủ sở hữu
12 Xuất tiền mặt chỉ cho quảng cáo sản phẩm trong kỳ  Chi phí phát sinh, giảm tài sản
13 Tính lương phải trả cho người lao động trong kỳ Chi phí phát sinh, tăng nợ phải trả

Trên đây là những ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính đến các yếu tố báo cáo tài chính. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc! 

Theo Phân tích tài chính