Buổi thứ 5 lớp fs04 – HCM nghiên cứu về một số hệ số hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Buổi thứ 5 lớp fs04 – HCM nghiên cứu về một số hệ số hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:
Thu nhập một cổ phần thường= (lợi nhuận sau thuế – cổ tức cổ đông ưu đãi)/ số lượng cổ phần đang lưu hành
Và số lượng cổ phần thường đang lưu hành chính bằng số phát hành trừ đi số lượng mua lại cổ phiếu quỹ. Vậy doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ khi nào?
Đó là khi giá trên thi trường nhỏ hơn giá trị nội tại của cổ phần trong trường hợp công ty có đủ vốn sẽ mua lại cổ phiếu quỹ để kích cầu thị trường giúp tăng giá cổ phiếu so với hiện tại.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang cười