Chuyên gia – Đào Quang Chiến

Chuyên gia – Đào Quang Chiến

Phó giám đốc CN VIB Hà Đông

Thạc sỹ Quản ký kinh tế