Chuyên gia – Nguyễn Trung Quang

Chuyên gia – Nguyễn Trung Quang

Trưởng bộ phận phụ trách Kiểm soát giải ngân Khối khách hàng Doanh nghiệp