FS04 ngày 27/9 – Hôm nay lớp được thầy giao bài tập, giải và sửa chữa bài tập!

BT 1: Quản trị khoản phải thu:
Giả sử rằng giá bán sản phẩm của công ty ABC là 10$/đơn vị, trong đó chi phí khả biến trước thuế là 8$/đơn vị. Hiện tại công ty hoạt động chưa hết công suất nên sự gia tăng doanh thu không đòi hỏi phải gia tăng chi phí cố định. Doanh thu hàng năm hiện tại của công ty là 2,4 triệu $.
Nếu nới lỏng chính sách bán chịu doanh thu kỳ vọng tăng 25%. Giả sử đơn giá hàng bán không thay đổi và chi phí cơ hội thực hiện khoản phải thu tăng thêm là 20%.
Phân tích xem công ty ABC có nên nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu sản phẩm hay không?
Biết rằng kỳ thu tiền bình quân của khách hàng mới tăng lên là 2 tháng.

Có thể là hình ảnh về 2 người
BT 2: Mô hình Baumol quản trị tiền mặt
Tại 1 công ty có cơ hội đầu tư chứng khoán với tỷ suất lợi nhuận bình quân là K = 10%/năm, nhưng vẫn cần phải có lượng tiền mặt tại quỹ nhất định (C) để đáp ứng cho nhu cầu giao dịch và dự phòng tại công ty.
Biết rằng:
– Tổng số tiền mặt cần bù đắp cho giao dịch trong năm của công ty là T = 20.000 triệu đồng
– Chi phí cố định khi phát sinh mỗi lần công ty bán chứng khoán lấy tiền mặt là F = 10 triệu đồng
Yêu cầu: Tính dự trữ tiền mặt tối ưu cho DN (C)?
BT 3: Quản trị hàng tồn kho:
Một công ty sản xuất bánh trung thu cần một lượng nguyên liệu bột là 2.000 kg trong thời kỳ hoạch định là 100 ngày. Chi phí đặt hàng là 10 triệu đồng cho mỗi đơn đặt hàng và chi phí duy trì tồn kho là 1 triệu đồng cho mỗi kg nguyên liệu bột tồn kho trong thời kỳ 100 ngày. Anh/chị hãy xác định số lượng bột đặt hàng tối ưu?

 

Có thể là hình ảnh về 1 người