Giảng viên – Nguyễn Bình An

Giảng viên: NGUYỄN BÌNH AN

Tốt nghiệp: Học viện tài chính chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

Chức danh: Giám đốc ngân hàng SeABank Nguyễn An Ninh

Quá trình công tác: 

  • 2005 – 2013: Chuyên viên tín dụng, TP tín dụng ngân hàng VPBank 
  • 2013 – 2015: Giám đốc KHCN TPBank Licogi 13 Khuất Duy Tiến 
  • 2015 – nay: Giám đốc SeABank 116 Nguyễn An Ninh 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Kỹ năng Mở rộng và tìm kiếm nguồn KH tiềm năng
  • Kỹ năng Tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp
  • Kỹ năng Chốt bán hàng và chăm sóc sau bán
  • Kỹ năng Làm việc nhóm, phỏng vấn
  • Đào tạo nghiệp vụ: Tài sản đảm bảo, Quy trình cho vay và Bảo lãnh. Thẩm định khoản vay, xử lý hồ sơ. Quản lý rủi ro hoạt động
  • Đào tạo sản phẩm: Sản phẩm thẻ, sản phẩm tín dụng