KHAI GIẢNG LỚP THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG INTERNS BANKER – IB 68

Có thể là hình ảnh về 10 người

Vào sáng ngày 11/2, Viện Đào Tạo VIETNAMBANKERS khai giảng lớp thực tập sinh ngân hàng Interns Banker(mang mã IB 68)

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 21 người và mọi người đang cười