Lịch học nghiệp vụ ngân hàng vị trí Quan hệ khách hàng

THÔNG BÁO LỊCH HỌC WORKSHOP
Phòng đào tạo thông báo lịch học workshop nghiệp vụ Khách hàng cá nhân
Thời gian: 18h30 tối thứ 5 ngày 7/10/2021
Link tham gia: phần mềm gg meet (link trong nhóm lớp học đã được update)
Nội dung:
– Pháp lí tín dụng
– Quy trình tín dụng
– Thẩm định và lập tờ trình
Các bạn giữ gìn sức khỏe để tham gia các buổi học cũng như đi thực tập trong thời gian tới nhé