Thông báo Lịch đào tạo trong tháng 5

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎
𝗟𝗜̣𝗖𝗛 𝗛𝗢̣𝗖 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗦𝗛𝗢𝗣
Dựa theo tiến độ học tập của các bạn, bắt đầu từ tuần này, lớp sẽ tham gia học Workshop với 2 buổi học như sau.
𝟭. 𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘅𝐚̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗮̉𝗻𝗵 𝗰𝗮́ 𝗻𝗵𝐚̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵
– Thời gian: Thứ 6, ngày 27/05/2022, từ 18h30 – 21h00
𝟮. 𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁 𝗖𝗩 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗽𝗵𝗼̉𝗻𝗴 𝘃𝗮̂́𝗻
– Thời gian: Thứ 3, ngày 31/05/2022, từ 18h30 – 21h00