More

  FINANCIAL REPORTING

  Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH FINANCIAL REPORTING

  Hiểu một cách sâu sắc kết cấu báo cáo tài chính doanh nghiệp.

  Có phương pháp nhìn nhận, đánh giá nhanh báo cáo tài chính với cách tiếp cận rất đơn giản, dễ ứng dụng.

  Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang (tăng trưởng), chiều dọc (cơ cấu) cùng các chỉ số tài chính quan trọng; mẫu báo cáo với các chỉ số đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp.

  Nếu bạn là giám đốc, chỉ cần yêu cầu nhân viên nhập liệu báo cáo tài chính từng kỳ, bạn có ngay báo cáo phân tích.

  Nếu bạn là nhân sự tài chính hoặc kế toán, bạn có thể thiết lập báo cáo phân tích cực hay với phân tích ngang, dọc và biểu đồ

  TẠI SAO CHỌN FINANCIAL REPORTING - ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH?

  Để có được một bộ Báo cáo tài chính lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan và phản ánh trung thực và hợp lý thì việc lập và đọc báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính là rất quan trọng nhằm giúp cho những người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng việc kiểm tra báo cáo tài chính không hẳn là hoạt động tách rời mà nó gắn với cả việc lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và thể hiện đúng chức năng của kế toán.

  Việc hiểu và phân tích báo cáo tài chính không chỉ giúp bạn quản lý công ty dễ dàng mà còn quản lý tài chính cá nhân chính xác và đặc biệt giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi trong việc lựa chọn cổ phiếu của các công ty thực sự tốt.

  Chương trình cung cấp cho chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính,cho nhà đầu tư để có có cái nhìn chính xác về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh là căn cứ để ra các quyết định điều hành

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo này, bạn có thể:

  • Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư.
  • Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  01
  Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp….
  02
  Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận BCTC
  03
  Các nhà đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán;

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Khái quát chung về BCTC
  • Các loại BCTC
  • Yêu cầu thông tin và yêu cầu lập BCTC
  • Nguyên tắc và giả định kế toán
  • Chuẩn mực kế toán về BCTC 6. Yêu cầu đọc hiểu BCTC.
  • Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC.
  • Phương pháp phân tích BCTC.

  HỌC PHẦN 2: ĐỌC HIỂU BCTC

  1. Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán

  • Tài sản
  • Nợ phải trả
  • Vốn chủ sở hữu
  • Cách đọc Bảng cân đối kế toán
  • Ví dụ
  • Tips: Nhận diện sớm rủi ro từ Bảng cân đối kế toán: Sự mất cân đối tài chính

  2. Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Hoạt động kinh doanh chính
  • Hoạt động tài chính
  • Hoạt động khác
  • Lợi nhuận
  • Cách đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Ví dụ

  3. Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Vì sao Dòng tiền lại quan trọng?
  • Cách đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  • Ví dụ
  • a) Đọc Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
  • b) Đọc Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
  • c) Đọc Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
  • Cần lưu ý gì khi đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
  • Tips: Nhận biết tình hình tài chính lành mạnh của doanh nghiệp thông qua dòng tiền chi trả cổ tức

  4. Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính

  • Cách đọc Thuyết minh báo cáo tài chính
  • 2. Ví dụ
  • a) Tìm hiểu về doanh nghiệp
  • b) Thuyết minh Bảng cân đối kế toán - Tiền và các khoản tương đương tiền:
  • Các khoản phải thu:
  • Tài sản cố định:
  • Phải trả nhà cung cấp:
  • Vay ngắn hạn và dài hạn:
  • Vốn chủ sở hữu:
  • c) Thuyết minh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Doanh thu và chi phí sản xuất:
  • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp:
  • Chi phí tài chính:

  HỌC PHẦN 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. Phân tích khả năng thanh toán

  • Hệ số khả năng thanh toán hiện hành
  • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
  • Hệ số vòng quay các khoản phải thu
  • Hệ số vòng quay hàng tồn kho
  • Ví dụ

  2. Phân tích đòn bẩy tài chính:

  • Hệ số nợ của doanh nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

  3. Phân tích khả năng sinh lời

  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp (hay Biên lợi nhuận gộp)
  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
  • Thu nhập một cổ phần thưởng
  • Ví dụ

  4. Phân tích dòng tiền

  • Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
  • Tỷ suất dòng tiền tự do
  • Phân tích xu hướng dòng tiền

  HỌC PHẦN 4: KIỂM TRA BCTC

  1. Tổng quan về kiểm tra báo cáo tài chính

  2. Kiểm tra BCTC

  • Kiểm tra Bảng cân đối kế toán
  • Kiểm tra Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển Tiền Tệ
  • Kiểm tra thuyết minh BCTC
  • Kiểm tra công khai BCTC

  3. Các sai phạm chủ yếu trong kiểm tra BCTC

  • Ghi khống nghiệp vụ Kinh tế
  • Ghi thiếu nghiệp vụ Kinh tế
  • Kính sai các nghiệp vụ Kinh tế
  • Tính sai số học các nghiệp vụ kinh tế, chỉ tiêu trên BCTC
  • Sai sót về phân loại và trình bày
  • Sai sót về quyền và nghĩa vụ.
  • Sai sót về tính đúng kỳ của kế toán

  THỰC HÀNH ĐỌC, HIỂU, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

  HỌC PHÍ

  Chi phí chương trình: 5.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

  • Khảo sát nhu cầu;
  • User hệ thống elearning;
  • Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
  • Thực hành phân tích BCTC Doanh Nghiệp

  HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Nhận tư vấn ngay

  Gọi: 02466622885 – 0888522885

  Thứ 2 – thứ 6: 08:00 – 18:00 Thứ 7: 08:00 – 12:00

  Hỗ trợ trực tiếp

  Tòa HPC Lanmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

  Kết nối

  Facebook
  Youtube
  Tiktok

  vietnambankers