Giảng viên – Nguyễn Thị Thúy Diễm

Giảng viên: NGUYỄN THỊ THÙY DIỄM

Tốt nghiệp: Đại học ngân hàng chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

Chức danh: KSV phòng Dịch vụ xuất nhập khẩu Ngân hàng quân đội-KVPN

Quá trình công tác:

  • 2008 – 2011: Chuyên viên TTQT Ngân hàng quân đội-CN Sài Gòn
  • 2011 – nay:  KSV phòng Dịch vụ xuất nhập khẩu Ngân hàng quân đội-KVPN

Kinh nghiệm giảng dạy: 

  • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
  • Đào tạo nghiệp vụ Thanh toán quốc tế