Giảng viên – Nguyễn Thị Thu Hường

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hường

Tốt nghiệp: 

Chức danh: Chuyên viên cao cấp PTSP Thẻ tín dụng

Quá trình công tác:

2011 – 2018: NH TMCP Hàng Hải Việt Nam 54A Nguyễn Chí Thanh – Đông Đa – Hà Nội Chuyên viên cao cấp PTSP Thẻ tín dụng

Kinh nghiệm giảng dạy: 

  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Nghệ thuật lãnh đạo
  • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
  • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
  • Chất lượng dịch vụ 5 sao
  • Đánh giá hiệu quả công việc
  • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
  • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
  • Đào tạo sản phẩm, tín dụng